Karta zařízení

SUBSIDIUM – Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb


Informace o zařízení

Statutární zástupce: PhDr. Ingrid Ferenčíková, PhD. – poverená riadením

Informace o zařízení:

SUBSIDIUM – latinský výraz, ktorý v sebe zahŕňa niekoľko významov, ale predovšetkým sa jedná o plnovýznamové slovo, ktoré znamená: POMOC, VÝPOMOC, ASISTENCIU, OPORU, PODPORU. Charakteristika: zariadenie sociálnych služieb, ktoré poskytuje sociálne služby podľa Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a vykonáva odborné, obslužné a ďalšie činnosti, zabezpečuje vykonávanie týchto činností alebo utvára podmienky na ich vykonávanie. Organizačnou súčasťou zariadenia SUBSIDIUM je aj zariadenie podporovaného bývania s kapacitou 12 prijímateľov, ktoré poskytuje služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak je odkázaná na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. Kapacita: 148 prijímateľov.

Adresa

SUBSIDIUM – Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
Betliarska 18, 048 01 Rožňava

www.subsidium.webnode.sk

Certifikace

Ubytování
Strava
Volný čas a kultura
Partnerství
Péče
Bodové hodnocení
751 bodů   
Celkové hodnoceníPříklady dobré praxe


Zavádzanie nových trendov v poskytovaní sociálnych služieb
Novými trendami v poskytovaní sociálnych služieb poskytujeme našim prijímateľom viac ako vyžaduje legislatíva.
Tieto trendy prispievajú k zvyšovaniu kvality života prijímateľov, napr. navodením psychickej pohody, uvoľnenia, pomáhajú rozvíjať tvorivosť, objavovanie seba samého,sociálnu komunikáciu a interakciu. Ide napríklad o reminiscenčnu terapiu, rezonančnů muzikoterapiu, arteterapiu, snoezelen, bazálnu stimuláciu.
Zobrazit text
Spoločenská zodpovednosť
Umožňujeme študentom stredných a vysokých škôl vykonávať odbornú prax a prieskumnú činnost v zariadení.
Získáváme tak dobrovoľníkov, záujemcov o pracovné pozície v zariadení, budujeme dobré meno nášho zariadenia a získáváme partnerov.
Zobrazit text

Nově certifikovaná zařízení

Sociální služby města Žďár nad Sázavou "Stacík"

Posláním STACÍKU je poskytování péče a pomoci osobám s mentálním postižením a osobám s mentálním postižením s př...

více informací

SUBSIDIUM – Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

SUBSIDIUM – latinský výraz, ktorý v sebe zahŕňa niekoľko významov, ale predovšetkým sa jedná o plnovýznamové slovo, ...

více informací

Centrum sociálních služeb Děčín, p. o. - oddělení Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je provozována Centrem sociálních služeb Děčín, p. o., jehož zřizovatelem je statutární město D...

více informací