Projekt Značka kvality v sociálních službách

Údaje k projektu Značka kvality v sociálních službách, který byl realizován v letech 2009-2011 (domovy pro seniory) a který následně pokračoval v letech 2011-2014 (domovy se zvláštním režimem, pečovatelská služba, ambulantní služby):

Realizace projektu Značka kvality v sociálních službách (ZQ), jehož cílem bylo vytvoření systému hodnocení kvality v českých domovech pro seniory, byla zahájena v roce 2009 Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci se společností HARTMANN-RICO a.s. Společnost HARTMANN-RICO a.s. se prostřednictvím odborníků podílela zejména na řízení kvalitativní stránky projektu a na přípravě a připomínkování metodiky hodnocení kvality pobytových sociálních služeb.

Poslání

Posláním projektuje vznik certifikovaného systému hodnocení kvality poskytované sociální služby – domov pro seniory v ČR a tvorba jasného, transparentního systému hodnocení kvality z pohledu uživatele služby, resp. klienta domovů pro seniory. Projekt povede k vytvoření „Národního registru nezávislých odborníků“ jako jednoho ze zdrojů možného naplnění standardu č. 10 a současně k dalšímu zkvalitňování sociálních služeb v České republice.

Stručný popis

Projekt Značka kvality v sociálních službách vytváří systém, který je zaměřen na zvyšování úrovně kvality pobytových zařízení sociální péče, resp. domovů pro seniory, a zvýšení úrovně propagace pobytových zařízení na veřejnosti. Vytvoření systému monitoringu kvality v domovech pro seniory a marketingové značky kvality vychází ze Standardů kvality sociálních služeb (konkrétně pak ze standardu č. 15), uveřejněných v příloze č. 2, vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění – Zvyšování kvality sociální služby.

Systém měření, resp. hodnocení kvality, je vypracován speciálně pro domovy pro seniory a bude registrován v rámci programu Česká kvalita u Rady kvality ČR, který byl přijatý vládou ČR dne 26. června 2002 usnesením č. 685 o programu podpory prodeje kvalitních výrobků. Specifické zaměření systému zvýší motivaci poskytovatelů ke zvyšování kvality služeb a zlepší orientaci uživatele, resp. zájemce o službu, při výběru zařízení. Stěžejním předpokladem systému hodnocení je kvalita z pohledu uživatele služby.

Cílem systému Značka kvality v sociálních službách není nahrazovat nebo suplovat standardy kvality, od kterých se odlišuje principem dobrovolnosti a transparentnosti, definováním kvality z pohledu uživatelů služby a dobrovolnou motivací managementu sociálních služeb k získávání vyššího ohodnocení a tím k faktickému zvýšení kvality.

Odborná pracovní skupina vytvoří metodiku hodnocení, po připomínkovacích řízeních, pracovních workshopech a pilotním ověření u 12 pobytových zařízení dojde k modifikaci systému a následně k jeho registraci u Rady kvality ČR. Součástí systému bude vytvoření „Národního registru nezávislých odborníků“ k dostupnějšímu naplnění standardu kvality č. 10, kritéria písm. e). Zpracování filmového dokumentu o kvalitě poskytovaných pobytových služeb v domovech pro seniory a propagační kampaň povede ke zlepšení image těchto zařízení u laické veřejnosti.

Na vzniku systému se podílí významní odborníci z oblastí sociálních služeb, problematiky seniorů a systémů hodnocení kvality v České republice.

Cílová skupina

 • Senioři, resp. uživatelé pobytové služby domov pro seniory;
 • Zájemci o sociální službu domov pro seniory a jejich rodinní příslušníci;
 • Management domovů pro seniory;
 • Zřizovatelé domovů pro seniory.

Cíle

Strategické cíle projektu:

 • Vytvořit systém posuzování kvality pobytových zařízení sociálních služeb pro seniory a udílení certifikace systému Značka kvality v sociálních službách;
 • Umožnit veřejnosti, resp. zájemcům o službu, snadnější orientaci v nabídce pobytových služeb pro seniory;
 • Zlepšit úroveň kvality poskytování sociálních služeb v pobytových zařízeních sociálních služeb;
 • Podpořit procesy zavádění a většího využívání moderních informačních systémů při zvyšování kvality pobytových zařízení;
 • Naplňovat zásady Národní politiky kvality ČR;
 • Zlepšit informovanost o domovech pro seniory u veřejnosti;
 • Zkvalitnit a zefektivnit sociální služby prostřednictvím využití poradenství nezávislých odborníků.

Specifické cíle projektu:

 • Vytvořit systém hodnocení a certifikace za předpokladu zásad dobrovolnosti, transparentnosti a dostupnosti;
 • Registrovat vytvořený systém Značka kvality v sociálních službách u Rady kvality ČR; 
 • Registrovat systém Značka kvality v sociálních službách pod registrační známkou ®;
 • Vytvořit Národní registr nezávislých odborníků s primárním rozdělením na oblasti sociální, zdravotní a provozně-ekonomickou za předpokladu dodržování zásad nezávislosti, kvality a rovného přístupu a podmínek;
 • Pilotně ověřit vytvořený systém ve 12 zařízeních;
 • Realizovat propagační kampaň.

Výstupy

 • Vytvoření a registrace hodnotícího systému Značka kvalityv sociálních službách;
 • Vytvoření manuálu a příručky v rámci systému Značka kvality v sociálních službách;
 • Systém Značka kvality v sociálních službách®  vč. grafických výstupů (logo, certifikát);
 • Tvorba sebehodnotícího interaktivního softwarového programu; 
 • Vytvoření webových stránek systému;
 • Tvorba Národního registru nezávislých oborníků v sociálních službách;
 • Testovací workshopy pro zadavatele a poskytovatele domovů pro seniory;
 • Pilotní ověření procesu evaluace a certifikace systému;
 • Ověření správnosti zvolených kritérií formou sociologického kvalitativního výzkumu;
 • Pilotní ověření ve 12 zařízeních;
 • Propagační materiály – letáky, inzerce, publikace.

Nově certifikovaná zařízení

Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace

Domov pro Seniory v Perninku, p. o. je umístěn v krásné přírodě Krušných hor. Nachází se v klidné části obce a dvě ...

více informací

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

Domov se zvláštním režimem je součástí několika služeb, které poskytuje MěÚSS Jirkov. V roce 2018 byla kapacita DZR 44...

více informací

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO sociální služba DENNÍ STACIONÁŘ

Denní stacionář poskytuje Centrum SRDÍČKO, které je příspěvkovou organizací Města Litoměřice. Služba je s kapacitou...

více informací