Příklady dobré praxe

Koncept Validace

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, pracoviště U Panských

V roce 2018 proškolíme větší část personálu v přímé péči ve Validaci, chceme poskytovat stále kvalitnější službu také klientům s demencí, jejichž počet v našem zařízení stoupá.
Zobrazit text

Kinestetická podpora pohybu

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, pracoviště U Panských

V letošním roce jsme proškolili většinu pečovatelek a sester v konceptu Kinestetická podpora pohybu, usilujeme tak o udržení pohyblivosti a soběstačnosti klientů, jejichž pohybové schopnosti se postupně zhoršují.
Zobrazit text

Specifikem naší služby je úzká propojenost mezi terénní zdravotní ošetřovatelskou péčí a pečovatelskou službou.

ZDRAVOŠ PÉČE s.r.o., Pečovatelská služba

Za jednoznačné pozitivum v péči o seniory v domácím prostředí hor lze považovat, že se na péči má možnost spolu s rodinou podílet multidisciplinární tým složený z pracovníků s kompetencemi k sociální a zdravotní péči.
Což s sebou nese: respektování sociálně-zdravotní situace, přímou návaznost a efektivní koordinaci služeb ve vlastním sociálním prostředí, možnost zachování autonomie klienta, větší pocit bezpečí a ochrany soukromí, ekonomičnost používání vozů 4x4. V neposlední řadě partnerství pro místní a krajskou samosprávu v komunitním plánování.

Komunikujeme a spolupracujeme s rodinami uživatelů.
Podporujeme kontakt se společenským prostředím formou
zájmových a kulturních vyžití uživatelů, setkání s vrstevníky, ale i s nejmladšími obyvateli.
Zobrazit text

Aktivity v domově

Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace

Reminiscenční místnosti
Cvičení generací
Mobilní zahrádky
Nutriční standard
Paliativní péče
V domově se nachází několik reminiscenčních místností a koutů, které evokují život v první polovině minulého století. Jsou zde k vidění i dobové řemeslné pomůcky. Poslech hudby z gramofonových desek přispívá k tomu, že jsou tyto prostory seniory vyhledávané.

Abychom zatraktivnili pobyt v domově i návštěvníkům, pořádáme Cvičení generací. Fyzioterapeut zohledňuje pohybové možnosti seniorů a jejich blízkých, včetně malých dětí a snaží se společným cvičením nejen lidem poradit, ale i navodit příjemnou atmosféru a pocit důvěry v naši službu.

Jelikož senioři projevili zájem o pěstování rostlin, zakoupili jsme mobilní zahrádky, kde s naší pomocí klienti pěstují hlavně bylinky a květiny. Na balkonech jim pomáháme s péčí o rajčata, či muškáty.

Již 3 roky pracujeme podle Nutričního standardu. Nutriční terapeut ve spolupráci s pracovním týmem a Nutriční poradnou vyhledává osoby ohrožené malnutricí. Velkým pomocníkem k získávání validních údajů jsou zvedáky opatřené měřičem hmotnosti, které umožňují sledovat váhu imobilních osob.

V závěru života se snažíme o zachování důstojnosti každého člověka, proto v rámci Paliativní péče úzce spolupracujeme s rodinami a duchovními.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Domácí atmosféra a chuť ještě něco nového zažít - "NIKDO NENÍ SÁM"

Senior residence Terasy, z.ú.

Motivujeme rodiny a přátele, aby využívali prostory domova k rodinným oslavám a navštěvovali svoje blízké jako dříve v jejich původním bydlišti.
Průběžně rodiny informujeme o životě jejich rodičů, v prostorách domova jsou fotogalerie z akcí, zřídili jsme facebook, zveme příbuzné na všechny akce, pravidelně probíhají setkání s ředitelkou. Otevřenost informací a zpětná vazba jsou základem pro budování vzájemné důvěry. Když dobře fungují vztahy s rodinou, cítí se senioři v domově spokojenější a méně přemýšlejí o tom, jak velkou změnu v životě prožívají.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Domácí atmosféra a chuť ještě něco nového zažít - "TVOŘÍME"

Senior residence Terasy, z.ú.

Obyvatelé Teras se pod odborným vedením přímo podílí na výrobě dekorativních obrazů, které nahradily původní výzdobu interiéru domova. Prostřednictvím malby obrazů a vyráběním dekorací, které jsou následně vystavovány, vyjadřují osobní postoje a názory.
V rámci mezigeneračního setkávání podporujeme projekty vedoucí ke spolupráci s mladou generací. Snažíme se touto cestou podpořit sebedůvěru a smysl života našich obyvatel. Rádi se pak svou prací pochlubí blízkým a lépe si uvědomují svou nezastupitelnou úlohu ve společnosti.

Podobné výsledky má zahradní terapie - záhony s bylinkami a časově tematické truhlíky, které si sami vypěstují, navozují domácí atmosféru.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Domácí atmosféra a chuť ještě něco nového zažít - "ZÁŽITKY"

Senior residence Terasy, z.ú.

Zavedli jsme a dále rozvíjíme nové koncepty péče – bazální stimulaci, paliativní péči a řadu terapií.
Používáme sofistikované moderní metody práce s lidským přístupem a podporujeme obyvatele, aby vedli spokojený a naplněný život. Nabízíme jim zážitky, které by sami doma neprožili.

Zobrazit text zobrazit fotografie

Aktivizační činnosti - reminiscence na různá témata

Agentura Slunce, o.p.s., Domov pro seniory Zlaté Slunce

Zlaté Slunce poskytuje komplexní péči domova pro seniory s důrazem na partnerství s uživateli, v přátelské až rodinné atmosféře, založené na vzájemné úctě a respektu jednotlivých osobností.
Každý uživatel má možnost vyjádřit se k jakékoliv činnosti, která je mu poskytována nebo nabízena. Využití možnosti volby je nejvíce patrné, a to je v zařízení i dobrou praxí, při volbě aktivizačních činností. Velmi často se jedná o zcela zásadní změnu v činnosti (místo čtení, volba ručních prací apod.), která se odvíjí od momentálního psychického stavu a chuti každého uživatele. Osvědčily se i procházky jednoho uživatele s doprovodem.

V rámci reminiscence jsme se zapojili do programu „nezapomenutelná knížka aneb čteme seniorům“. Samotné téma „Kniha“je velmi obsáhlé a pro každou osobu jinak vnímavé. Vzhledem k uživatelům našeho domova přizpůsobujeme volbu čtené knihy. Volíme četbu odpočinkovou a nenáročnou, abychom udrželi pozornost. Při reminiscenčních terapiích s knihou začali lidé aktivně pracovat, a to všemi smysly. Projevilo se, že jakákoliv reminiscence dokáže uživatele vrátit zpět do doby aktivního života, alespoň formou vzpomínky.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Canisterapie a další terapie

Domov pro seniory Heřmanův Městec, zřizovatel Hlavní město Praha

Canisterapii v našem Domově provádíme se speciálně vycvičeným psem Joeym, kterého domov získal do dlouhodobého užívání díky o. p. s. Pomocné tlapky na základě veřejné sbírky.
Canisterapii provádí také fenka Lucka, která má za sebou výcvik asistenčního psa a zkoušky z canisterapie. Terapie probíhá pod vedením canisterapeutky, která je naším zaměstnancem. Dopoledne je můžete najít na rehabilitaci, odpoledne mezi uživateli. Se psy provádíme u klientů relaxační a rehabilitační polohování (uvolnění spasmů, prohřátí končetin), přiléhání psa k tělu seniora na lůžku aj. Pejsci doprovázejí naše uživatele na procházky a výlety. Joey pracuje s velkým nasazením a naši senioři oba psi milují.

V domově využíváme i další terapie, jako je reminiscence, muzikoterapie, bazální stimulace a péči dle konceptu snoezelen, kterou provádějí vyškolené pracovnice přímo v námi navržené a upravené terapeutické místnosti. Všechny tyto terapie jsou seniory velmi vyhledávané.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Zaměstnavatel roku 2016 - Stejná Šance

CentrIn CZ s.r.o., Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem Centrin

V úterý 21. února 2017 proběhlo slavností odpoledne již 7. ročníku celorepublikové soutěže Stejná šance – Zaměstnavatel roku 2016.
Jedná se o prestižní soutěž zaměstnavatelů, kteří lidem se znevýhodněním dávají na otevřeném pracovním trhu stejnou šanci jako ostatním a tím aktivně přispívají k jejich začleňování do společnosti. Společnost Centrin CZ se umístila na krásném 4. místě z celkových 37 nominovaných firem.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Nově certifikovaná zařízení

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, pracoviště Husova

Domov pro seniory Havlíčkův Brod je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina a poskytuje klientům pobytové služby v něko...

více informací

Centrum sociálních služeb Praha 2 - pečovatelská služba

Posláním naší pečovatelské služby je vytvořit potřebné podmínky pro možné celodenní setrvání klienta v jeho domác...

více informací

Domov Na zámku, p.o.

Domov Na zámku se nachází v malé obci Kyjovice, zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Domov Na zámku tvoří zámecký are...

více informací