Vybrat region

Česká republika

Praha Středočeský kraj Liberecký kraj Ústecký kraj Karlovarský kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Královéhradecký kraj Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj

Slovenská republikaMIMO ÚZEMÍ ČR a SK

Ohlasy

Ohlasy

„Děvčata dělala práci i navíc, a to především s láskou. To co dělají, není jen zaměstnání, ale poslání. Značka kvality tak vyjadřuje jak spokojenost uživatelů, tak i pracovní nasazení zaměstnanců.”
Bc. Jaroslav Cimbál
ředitel Zdravotně sociálních služeb Turnov
„Získání Značky kvality vnímáme jako ocenění dlouhodobého úsilí poskytování co nejkvalitnějších služeb našim klientům v zařízení, které má svoji tradici již 25 let. Zaměstnanci DS vnímají toto ocenění jako určitou prestiž, a proto jsme největší posun zaznamenali především v jejich přístupu a vykonávané práci, která je stále na vyšší úrovni.”
Mgr. Bc. Ilona Veselá
ředitelka
„Pozitivní na certifikaci je její zaměření – především klient a jeho spokojenost. Dále i přístup certifikátorů, což je dáno i tím, že dané věci rozumí.”
PaedDr. Jiří Schincke
ředitel
„Audit kvality pro nás byl přínosný v tom, že jsme si uceleně uvědomili dosavadní činnosti a aktivity směřované ke zvyšování kvalit. Zároveň nám některá doporučení byla inspirací pro zvýšení kvality bez vynaložení vysokých nákladů. ”
PhDr. Danuše Fomiczewová
ředitelka
„Ocenění se stalo závazkem pro pracovníky na všech úrovních. Snažíme se nejenom, aby dosažená úroveň ve všech oblastech byla udržována, ale dále na pravidelných týmech přemýšlíme o možných zlepšeních – a ihned je realizujeme. Od získání Značky kvality jsme opět zaznamenali kvalitativní posun. Motivace zaměstnanců se zvýšila, vzrostl i počet zaměstnanců, kteří přichází samostatně se svými nápady.”
Mgr. Lenka Raadová, MBA
ředitelka
„Uživatelé i rodinní příslušníci vnímají získání certifikátu jako prestižní záležitost a ověření jejich zkušeností odborníky ze sociální oblasti. Ostatním zařízením bychom doporučili vstoupit do certifikace. Tento proces umožní organizaci dobrovolně–povinně řešit zkvalitnění poskytovaných služeb a prostředí domova.”
Ing. Jaroslav Marek
ředitel
„Přínos certifikace vidíme především v tom, že práci, kterou děláme a snažíme se ji dělat dobře, je i odborníky vnímána jako práce kvalitní. Značku kvality samozřejmě všem zařízením vřele doporučujeme. Slouží jako zpětná vazba a o to víc těší, když je udělována odborníky, kteří jsou z praxe a vědí, jak náročná práce na Domovech je. ”
Bc. Jana Tesařová, DiS.
vedoucí sociální péče
„Jsme přesvědčení, že další propagací Značky kvality se zvýší povědomí veřejnosti a do budoucna bude získaná značka určitě hrát roli při případném výběru zařízení sociálních služeb pro rozhodující se klienty a jejich příbuzné. Zařízení bez Značky kvality se dle našeho názoru posouvá v žebříčku při hledání poskytovaných služeb až za zařízení, které Značku kvality získalo. Náš názor je takový, že by mělo být v zájmu každého zařízení sociálních služeb, pokud je to jen trochu možné, o získání Značky kvality usilovat.”
Hana Němcová, DiS., vrchní sestra, Mgr. Helena Chalupová, ředitelka
„Rozhodně bych ZQ doporučila, protože se jedná minimálně o nestranné posouzení kvality služby a vytvoření si celkové představy o nastaveném celorepublikovém standardu služby. ”
Vlasta Hrubošová
ředitelka
„Středisko si uvědomilo slabé stránky své služby. Na pracovníky a vedení měla Značka kvality takový vliv, že je utvrdila v tom, že práci neděláme špatně, je kvalitní, ale na druhé straně jsou i oblasti, které se musí zdokonalit a pracovat na nich.”
Bc. Petra Morcinková, DiS.
vedoucí střediska
„Rozhodně bych Značku kvality doporučila, každý pohled zvenku na kvalitu služby je přínosný. Ukáže silné a slabé stránky organizace, pomůže ukázat směr, kam by se měla sociální služba posouvat. Klienti, rodinní příslušníci, zaměstnanci měli možnost se k sociální službě vyjádřit, což přináší větší sounáležitost se službou. Pro naše zařízení byla Značka kvality přínosem. Se závěrečnou zprávou pracujeme a snažíme se posouvat službu dál a zkvalitňovat službu tam, kde máme rezervy. ”
Mgr. Eva Švecová
manažer kvality, zástupce ředitele
„Značku kvality bychom doporučili takovému zařízení, u kterého bychom si byli jisti kvalitou, a pro které by účast na této certifikaci byla ohodnocením dobře vedené služby, a nikoliv zařízením, pro které by se zisk hodnotících hvězdiček stal smyslem poskytování služeb. ”
Petr Novotný
manažer kvality
„Každá rozumně provedená kontrola, která je spojena s pohledem zvnějšku, pomůže odhalit tzv. provozní slepotu.”
JUDr. Lenka Staňková
ředitelka
„Rozhodně bych Značku kvality dalším zařízením doporučila! Vím, že ocenění kvality se nejen v odborných sociálních kruzích velice sleduje a jistě i komentuje. Také naši současní klienti i zaměstnanci jsou na „Hvězdičky“ náležitě pyšní! Jen je velká škoda, že jedna chybí… vnímáme to jako výzvu! ”
Hana Kudličková
vrchní sestra
„Certifikaci určitě doporučuji dalším zařízením. Každé ocenění se snažíme přiblížit uživatelům, rodinným příslušníkům a veřejnosti.”
Miroslava Chodurová
ředitelka
„Díky podstoupené certifikaci jsme v mnoha oblastech dokázali urychlit zkvalitnění služby. Značka je pozitivně vnímána jak zaměstnanci, tak také uživateli služeb, kteří jsou na své zařízení pyšní a sami velmi často toto ocenění připomínají. Bez nadsázky jsou hrdi na to, že právě jejich domov má 5*. ”
Marie Málková
ředitelka
„Vstup do certifikace bych doporučila. Zařízení tak získá nová témata a nápady k dalšímu zkvalitnění služby. Pro nás osobně byla důležitá zpětná vazba, jak od uživatelů a rodinných příslušníků, tak od pracovníků. Od této zpětné vazby bylo možné dále zlepšit úroveň kvality poskytování sociálních služeb.”
Mgr. Gabriela Čandová
vedoucí domova pro seniory
„Už jenom příprava na certifikaci nám pomohla některé věci zkontrolovat, ověřit a zkvalitnit. Protože jsme Značku kvality chtěli, pomohla také k týmové spolupráci pracovníků. Je přínosem, máme být na co hrdí a nejen, že to říkáme my, ale vlastně je to ocenění externí, a to je cenné. ”
Mgr. Dita Straková
zástupkyně ředitele
„Značku kvality bych dalším zařízením doporučila. Pro nás byla zpětnou vazbou poskytované péče a na základě doporučení byla i částečným posunem vpřed.”
Martina Černíková
vedoucí útvaru přímé obslužné péče
„Certifikace byla přínosem pro nás všechny, protože jsme si dokázali, že umíme prodat svojí práci a sami jsme byli překvapeni, jak dobře si stojíme (bodové ohodnocení). I zaměstnanci, kterým certifikáty na jednotlivé úseky ředitelka organizace oficiálně předala, cítili uspokojení za dobře odvedenou práci. Vlastní pracovní týmy se více upevnily a jsou rozhodnuty jít do hodnocení znovu. Hodnocení se dotklo všech oblastí poskytovaných služeb a oceňuji i zájem o náhled na službu očima příbuzných a rodin, které jsou často stejně, někdy i více náročné na poskytování služeb než vlastní uživatel. ”
Dana Svobodová
manažer kvality, vedoucí úseku zdravotní péče
„Certifikátor byl v našem případě člověk, který nás zbavil obav a strachu z certifikace. Velmi příznivě působil na personál i uživatele svou profesionalitou, znalostmi ale i lidskostí.”
Dana Svobodová
manažer kvality, vedoucí úseku zdravotní péče
„V případě, že finanční možnosti jednotlivým zařízením umožní absolvovat certifikační proces, můžeme jej jen doporučit. V rámci "provozní slepoty" lze opomenout či přehlédnout nedostatky, které však vidí někdo nezávislý. S výsledky certifikace se pak může dále pracovat. ”
Bc. Naděžda Kubalová
ředitelka
„Získání ocenění Značka kvality mělo význam především pro naše uživatele, protože na základě takto získaných zkušeností jsme se snažili udělat další posun v kvalitě naší služby a jsme přesvědčeni, že v mnohém se nám to podařilo. ”
Marta Bártková
vedoucí zařízení
„Značku kvality vnímáme jako moderní trend, možnost "být vidět" a "vědět o tom, v čem jsme dobří." Těší nás, když slyšíme, že veřejnost ví o našem ocenění.”
Miroslava Špačková
průvodce standardy kvality
„Značku kvality bych doporučil. Již v průběhu certifikace získává zařízení náměty na zlepšení kvality poskytovaných služeb.”
Mgr. Jakub Žákavec, MBA
ředitel
„Rozhodně nám získání ocenění velice pomohlo u zřizovatele, který nás sice finančně žádným způsobem neocenil, ale nezasahuje nám do činnosti, protože se domnívá, že svoji práci odvádíme velice kvalitně. Pomohla nám k tomu i publicita v místním tisku, na webu Vašich stránek, protože nás navštívila řada jiných zařízení. ”
Bc. Jaroslav Cimbál
ředitel
„Získání ocenění určitě mělo vliv na zkvalitnění služby, v některých oblastech jsme zapracovali na tom, abychom hvězdičky dostali, začali jsme dělat dobré věci, které jsme do té doby nedělali. Zásadní to bylo např. u stravování, kde jsme rozšířili výběry u obědů na 5 dní v týdnu a zavedli jsme je i u večeří, což podle mého názoru přispělo k velkému zlepšení kvality nabízených služeb.”
Ing. Hana Hlaváčková
ředitelka
„Pro naše zařízení byla certifikace velkým přínosem, protože i z praktického hlediska oceňuje nastavený systém práce a zejména vlídný a hřejivý přístup k uživatelům, který bude vždy tvořit základní osu kvality služby. Poznali jsme, na co klást větší důraz, co ještě vylepšit a v čem se zdokonalit. Na rozdíl od výsledku zprávy inspekcí je Značka kvality dobře čitelná a pro veřejnost vypovídající. Velice pozitivně a prestižně je naše zařízení vnímáno i na úrovni kraje.”
Bc. Jaroslav Cimbál
ředitel
„Systém je zaměřen na mnoho oblastí života klienta v pobytové službě. Těžko se hledá oblast, která by nebyla kritérii popsána. Jednoznačně certifikaci doporučuji. Certifikace byla pro naše zařízení přínosná, protože nás přinutila zamyslet se nad některými oblastmi života našich klientů. ”
Ing. Petr Boťanský
ředitel
„Když jsme vstupovali do certifikace, netušili jsme, že udělení Značky kvality bude pro náš další život tak zásadní. V těchto dnech se mi ozývají lidé, s kterými jsme se v minulosti setkali u nás při inspekcích nebo seminářích a z jejich reakcí vyplývá, že jsou potěšeni naším výsledkem a nepřekvapil je. Zároveň si uvědomuji, jak velkou změnou prošel náš domov po stránce publicity.”
Ing. Věra Bařinová
ředitelka

Nově certifikovaná zařízení

Domov pro seniory v Blatné, p. o.

Domov pro seniory je příspěvkovou organizací Města Blatná v malebném Jihočeském kraji. Moderní bezbariérové zařízen...

více informací

Centrum sociální pomoci Vodňany

Centrum sociální pomoci Vodňany je příspěvkovou organizací Města Vodňany poskytující službu domov pro seniory a pečov...

více informací

Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace

Domov seniorů Břeclav je příspěvkovou organizací města Břeclav. Jeho historie sahá až do roku 1976, kdy se zde začaly p...

více informací