Manuál ZQ

Manuál Značky kvality v sociálních službách je soubor dokumentů, který je výsledkem více než dvouleté úzké spolupráce členů odborné pracovní skupiny, expertů dlouhodobě působících v oblasti sociálních služeb. Pro ověření správnosti výstupů a zajištění objektivnosti pohledu při vzniku systému byly všechny texty včetně metodiky hodnocení několikrát připomínkovány odbornou komisí. Členové odborné komise, odborníci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, Unie zaměstnavatelských svazů, Charity ČR, Slezské diakonie, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR, Rady seniorů ČR, Senátu Parlamentu ČR, České společnosti pro jakost a zástupci českých domovů pro seniory, měli možnost všechny materiály detailně prostudovat a navrhovat odůvodněné změny. Změny byly vždy důkladně prokonzultovány na nejbližším setkání odborné komise a výsledné stanovisko zapracováno členy odborné pracovní skupiny do příslušných podkladů.

Ověřování kvality systému z pohledu samotných uživatelů proběhlo prostřednictvím sociálního šetření jednak u uživatelů několika domovů pro seniory v rámci celé ČR, jednak u seniorů žijících v domech s pečovatelskou službou a domácnostech. Logika hodnocení a praktická využitelnost všech podkladů byla ověřena v rámci pilotního ověření v 12 domovech pro seniory z celé ČR.

Důslednost dodržování všech kroků uvedeného procesu vedla k objevování slabých míst a tím k neustálému zkvalitňování vznikajícího systému.

Manuál ZQ podává nejen základní informace o vzniku, principech, cílech a poslání systému, ale představuje i metodiku hodnocení, podle níž postupují odborní certifikátoři při hodnocení konkrétní sociální služby. Manuál je zpracován samostatně pro pobytové služby (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem), pečovatelskou službu a ambulantní služby pro osoby se zdravotním postižením.

Manuál ZQ obsahuje následující dokumenty:

  • Projekt ZQ - podává základní informace o tom, jak probíhala realizace aktivit vedoucích ke vzniku systému Značka kvality, kdo se na realizaci aktivit podílel a jaké jsou výstupy projektu.
  • Systém ZQ - dokument představuje systém Značka kvality v sociálních službách - principy, na nichž je založen, a přehled evropských modelů, kterými je inspirován a ovlivněn. Rovněž je zde uvedeno srovnání a provázanost systému se standardy kvality sociálních služeb.
  • Příručka ZQ - v Příručce je představen systém hodnocení kvality sociálních služeb. Kvalita je v systému Značky kvality vnímána z pohledu uživatele služby či zájemce o tuto službu. Hodnocení probíhá v rámci základních oblastí, které jsou systematicky členěny na perspektivy, subperspektivy a jednotlivá kritéria.
  • Metodika hodnocení - v metodice hodnocení ZQ je uveden způsob a logika hodnocení subperspektiv včetně přiřazení příslušného počtu bodů a celkový průběh certifikace zařízení. V rámci hodnocení je možné dosáhnout max. 1000 bodů + 20 bonusových bodů v případě hodnocení pobytových služeb (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem), max. 1000 bodů v případě ambulantních služeb a max. 500 bodů u pečovatelské služby.
  • Grafický manuál - složka obsahuje grafické ztvárnění jednotlivých prvků. Jsou zde k dispozici používané podoby loga ZQ, loga APSS ČR, loga partnera ZQ – Hartmann - Rico a.s., certifikátů a tabulek ZQ včetně pravidel jejich používání.

Nově certifikovaná zařízení

Centrum sociálních služeb Děčín, p. o. - oddělení Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je provozována Centrem sociálních služeb Děčín, p. o., jehož zřizovatelem je statutární město D...

více informací

Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvková organizace

Domov je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje. Poskytujeme celoroční pobytovou službu - domov pro se...

více informací

Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace

Domov pro Seniory v Perninku, p. o. je umístěn v krásné přírodě Krušných hor. Nachází se v klidné části obce a dvě ...

více informací