Manuál ZQ

Manuál Značky kvality v sociálních službách je soubor dokumentů, který je výsledkem více než dvouleté úzké spolupráce členů odborné pracovní skupiny, expertů dlouhodobě působících v oblasti sociálních služeb. Pro ověření správnosti výstupů a zajištění objektivnosti pohledu při vzniku systému byly všechny texty včetně metodiky hodnocení několikrát připomínkovány odbornou komisí. Členové odborné komise, odborníci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, Unie zaměstnavatelských svazů, Charity ČR, Slezské diakonie, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR, Rady seniorů ČR, Senátu Parlamentu ČR, České společnosti pro jakost a zástupci českých domovů pro seniory, měli možnost všechny materiály detailně prostudovat a navrhovat odůvodněné změny. Změny byly vždy důkladně prokonzultovány na nejbližším setkání odborné komise a výsledné stanovisko zapracováno členy odborné pracovní skupiny do příslušných podkladů.

Ověřování kvality systému z pohledu samotných uživatelů proběhlo prostřednictvím sociálního šetření jednak u uživatelů několika domovů pro seniory v rámci celé ČR, jednak u seniorů žijících v domech s pečovatelskou službou a domácnostech. Logika hodnocení a praktická využitelnost všech podkladů byla ověřena v rámci pilotního ověření v 12 domovech pro seniory z celé ČR.

Důslednost dodržování všech kroků uvedeného procesu vedla k objevování slabých míst a tím k neustálému zkvalitňování vznikajícího systému.

Manuál ZQ podává nejen základní informace o vzniku, principech, cílech a poslání systému, ale představuje i metodiku hodnocení, podle níž postupují odborní certifikátoři při hodnocení konkrétní sociální služby. Manuál je zpracován samostatně pro pobytové služby (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem), pečovatelskou službu a ambulantní služby pro osoby se zdravotním postižením.

Manuál ZQ obsahuje následující dokumenty:

  • Projekt ZQ - podává základní informace o tom, jak probíhala realizace aktivit vedoucích ke vzniku systému Značka kvality, kdo se na realizaci aktivit podílel a jaké jsou výstupy projektu.
  • Systém ZQ - dokument představuje systém Značka kvality v sociálních službách - principy, na nichž je založen, a přehled evropských modelů, kterými je inspirován a ovlivněn. Rovněž je zde uvedeno srovnání a provázanost systému se standardy kvality sociálních služeb.
  • Příručka ZQ - v Příručce je představen systém hodnocení kvality sociálních služeb. Kvalita je v systému Značky kvality vnímána z pohledu uživatele služby či zájemce o tuto službu. Hodnocení probíhá v rámci základních oblastí, které jsou systematicky členěny na perspektivy, subperspektivy a jednotlivá kritéria.
  • Metodika hodnocení - v metodice hodnocení ZQ je uveden způsob a logika hodnocení subperspektiv včetně přiřazení příslušného počtu bodů a celkový průběh certifikace zařízení. V rámci hodnocení je možné dosáhnout max. 1000 bodů + 20 bonusových bodů v případě hodnocení pobytových služeb (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem), max. 1000 bodů v případě ambulantních služeb a max. 500 bodů u pečovatelské služby.
  • Grafický manuál - složka obsahuje grafické ztvárnění jednotlivých prvků. Jsou zde k dispozici používané podoby loga ZQ, loga APSS ČR, loga partnera ZQ – Hartmann - Rico a.s., certifikátů a tabulek ZQ včetně pravidel jejich používání.

Nově certifikovaná zařízení

Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace

Domov seniorů Břeclav je příspěvkovou organizací města Břeclav. Jeho historie sahá až do roku 1976, kdy se zde začaly p...

více informací

Domov pro seniory Sokolnice, p. o.

Domov pro seniory Sokolnice je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje. Klientům poskytuje pobytové služby – domov ...

více informací

Seniorville Jablonové

Nezisková organizácia Harmónia života je prevádzkovateľom zariadenia sociálnych služieb Seniorville Jablonové, ktorá je ...

více informací